Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Provozovatelem internetového obchodu Eriva.shop (dále jen „internetový obchod“) je Marcin Plenzler, IČO: 19261781, se sídlem Na Kohoutě 803/13, 400 10 Ústí nad Labem – Bukov (dále jen „prodávající“). Prodávající lze kontaktovat na adrese sídla, nebo na e-mailu: info@eriva.shop nebo na tel. +420 606 341 713.

Internetový obchod je prodávající provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.eriva.shop (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1. Kupujícím je každý, kdo prostřednictvím internetového obchodu uzavře kupní smlouvu s prodávajícím týkající se zboží nabízeného internetovým obchodem (dále jen „kupující“).

  2. Spotřebitelem je kupující, který uzavírá kupní smlouvu s prodávající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

  3. Podnikatelem je kupující, který není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

  4. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „všeobecné obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávající a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  6. Kupní smlouva je tvořena objednávkou kupujícího (popřípadě i jejím dodatečným potvrzením), akceptací objednávky prodávající a obchodními podmínkami (dále jen „kupní smlouva“).

  7. Kupní smlouva může být uzavřena v českém, slovenském nebo maďarském jazyce.

  8. Obchodní podmínky může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávající považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou poplatků souvisejících s úhradou ceny zboží (tzv. dobírka) a nákladů na balení a dodání zboží (tzv. balné a poštovné). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu s výjimkou zjevné chyby.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech souvisejících s úhradou ceny zboží a s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na adresu v České Republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku.

  4. V případě, že kupující v objednávce požaduje doručení zboží do států neuvedených v článku 3.3. obchodních podmínek, sdělí kupujícímu výši nákladů na úhradu ceny zboží, balení a dodání zboží prodávající dodatečně a tyto náklady můžou prodávající dodatečně naúčtovat kupujícímu a kupující je povinen je v takovém případě uhradit.

  5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. kupní ceně a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

(dále společně jen jako „objednávka“). Ustanovení článku 3.5.3. obchodních podmínek se neuplatní, pokud kupující postupuje podle článku 3.4. obchodních podmínek.

  1. Před zasláním objednávky prodávající je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku zavazující k platbě“. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné.

  2. Obdržení objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení o obdržení objednávky není akceptací objednávky a nezavazuje prodávající k dodání zboží.

  3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  4. Prodávající zpravidla požádá kupujícího, který požaduje v objednávce dodání zboží mimo Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Polsko o dodatečné potvrzení jeho objednávky společně se sdělením výše nákladů na úhradu ceny zboží, balení a dodání zboží.

  5. Prodávající není povinny akceptovat objednávku kupujícího, a to zejména pokud se odchyluje od obchodních podmínek, byla provedena kupujícím, který dříve porušil kupní smlouvu podstatným způsobem, nebyla dodatečně potvrzena do 3 dnů ode dne, kdy prodávající požádala kupujícího o její dodatečné potvrzení prostřednictvím elektronické adresy kupujícího.

  6. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena odesláním přijetí objednávky (akceptací), které prodávající odešle kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího. Kupující nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Prodávající nepoužívá telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s její úhradou, balením a dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit straně prodávající následujícími způsoby:

   1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

   2. bezhotovostně platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

   3. bezhotovostně převodem na účet CZK prodávajícího č. 2102543822/2010, IBAN CZ13 2010 0000 0021 0254 3822, vedený u společnosti Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 (dále jen „účet prodávající“).

  2. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s úhradou ceny zboží, balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s úhradou ceny zboží, balením a dodáním zboží.

  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  5. V případě bezhotovostní platby je kupující společně s úhradou kupní ceny povinen uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.

  6. Prodávající je oprávněny požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to zejména v případě, že kupující dodatečně nepotvrdí objednávku podle článků 3.8. a 3.9. obchodních podmínek. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávající kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  8. Po připsání kupní ceny zboží na účet prodávajícího, nebo po předání hotovosti prodávajícímu dopravcem, vystaví prodávající kupujícímu příjmový doklad v elektronické podobě, který zašle na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty, daňový doklad – fakturu vystaví kupujícímu na jeho žádost zaslanou prostřednictvím elektronické pošty.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Nejedná-li se o případ, kdy spotřebitel nemůže podle § 1837 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

  2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být spotřebitelem odesláno ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář, který je přílohou č. 1 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu sídla prodávající nebo na její e-mail info@eriva.shop.

  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem zasláno nebo předáno prodávající do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4. Vrácené zboží zašle spotřebitel na adresu:

Eriva.shop – VRATKA

Na Kohoutě 13

400 10 Ústí nad Labem

Česká republika

Dopravci spotřebitel předá telefonní číslo prodávajícího pro doručovatele: + 420 601 341 713. Prodávající zásilku převezme, pokud podmínkou jejího vydání není úhrada jakékoliv peněžní částky – tj. zboží nelze zaslat zpět prodávající na dobírku.

  1. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady.

  2. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinny vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal.

  4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

  5. Podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy.

  6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže objednané zboží nebude skladem, a to ani do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy a dále v případě, že kupující neuhradí kupní cenu hrazenou bezhotovostním převodem na účet prodávající ve lhůtě splatnosti.

  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávající a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávající vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Pokud si zboží dodané na dodací adresu uvedenou v objednávce kupující nepřevezme, je prodávající oprávněna odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen nahradit prodávající veškeré náklady, které jí vznikly v souvislosti s odesláním zboží podle jeho objednávky.

  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Ustanovení uvedená v článku 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  5. V případě, že má dodané zboží vadu, může kupující u prodávající podle svého požadavku uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující odstoupit od smlouvy.

  6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

  7. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na spotřebním zboží v době 24 měsíců od převzetí kupujícím, nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

  8. Ve lhůtě podle článku 7.7. může kupující uplatnit u prodávající reklamaci a podle své volby požadovat, u vady, která je podstatným porušením smlouvy (bez ohledu na to, zda je, nebo není, odstranitelná):

   1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

   2. nebo bezplatné odstranění vady opravou,

   3. nebo přiměřenou slevu z kupní ceny,

   4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

  9. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

  10. U vady, která je nepodstatným porušením smlouvy (bez ohledu na to, zda je, nebo není, odstranitelná) má kupují nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

  11. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

  12. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

  13. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@eriva.shop, popřípadě jiným prokazatelným způsobem. Prodávající je povinna přijmout reklamaci také v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání.

  14. Uplatní-li kupující reklamaci písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

  15. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

  16. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  17. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Předpokladem pro řádný běh lhůt je, že kupující předá prodávající reklamované zboží.

  18. Reklamované zboží zašle spotřebitel na adresu:

          Eriva.shop – REKLAMACE

          Na Kohoutě 13

          400 10 Ústí nad Labem

          Česká republika

          Dopravci spotřebitel předá telefonní číslo prodávajícího pro doručovatele: + 420 601 341 713.

  1. Prodávající kupujícímu písemně (i elektronicky) potvrdí, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

  2. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí a informují kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

  3. Po vyřízení reklamace prodávající potvrdí písemně kupujícímu datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  4. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

  5. Prodávající o vyřízení reklamace informuje kupujícího sdělením zaslaným na elektronickou adresu kupujícího nebo telefonicky prostřednictvím SMS.

  6. U oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zásady zpracování osobních údajů.

  2. Prodávající může kupujícímu, se kterým uzavřela kupní smlouvu, zasílat na jeho elektronickou adresu obchodní sdělení týkající se obdobného zboží nabízeného prodávající podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud to kupující neodmítl. Zasílání obchodních sdělení lze kdykoliv odmítnout zasláním e-mailu na info@eriva.shop, zaškrtnutím odmítnutí zasílání obchodních sdělení při tvorbě objednávky nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Elektronická adresa kupujícího je za tímto účelem uchovávána po dobu 2 let od uzavření poslední kupní smlouvy.

  3. Prodávající za účelem provozu svého podnikání také ukládá na zařízení kupujícího soubory cookies. Bez souhlasu jsou ukládány pouze tzv. funkční cookies bez kterých by nemohlo webové rozhraní obchodu fungovat. Ostatní soubory cookies jsou využívány pouze na základě souhlasu kupujícího, který je možné kdykoliv odvolat. Bližší informace o souborech cookies využívaných prodávající a jejími smluvními partnery jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů.

9. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupující souhlasí s tím, aby mu veškerá sdělení prodávající byla doručována na elektronickou adresu kupujícího.

  2. Za doručené se považuje i jakékoliv sdělení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

  3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce. Prodávajícímu lze doručovat na adresu info@eriva.shop.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Tímto není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují obecně závazné právní předpisy, například ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  2. Smluvní strany sjednávají, že pro rozhodování jakýchkoliv sporů mezi nimi jsou příslušné soudy České republiky. Spory mezi prodávající a spotřebitelem lze řešit také prostřednictvím mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, ke kterému je příslušná Česká obchodní inspekce, více info na www.coi.cz. Spotřebitelské spory lze řešit mimosoudně také online, prostřednictvím ODR platformy umístěné na https://ec.europa.eu/consumers/odr. Informace o řešení přeshraničních spotřebitelských sporů lze získat také v Evropském spotřebitelském centru na https://evropskyspotrebitel.cz/ nebo na https://www.eccnet.eu/.

  3. Než se kupující pustí do řešení své nespokojenosti výše uvedeným postupem, může se podat stížnost prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@eriva.shop. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  7. Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

V Praze dne 6.01.2023