Reklamace

Informace o reklamacích zboží

Eriva.shop

Níže uvedený text není součástí kupní smlouvy a má pouze informativní charakter. Závazná část kupní smlouvy týkající se práv z vadného plnění je obsažena v obchodních podmínkách dostupných na www.eriva.shop.

Zboží zakoupené v internetovém obchodě Eriva.shop lze reklamovat, jestliže při převzetí má vady, tj. zejména nemá vlastnosti, jaké byly ujednány, nebo vlastnosti neodpovídají očekávání kupujícího s ohledem na povahu zboží a reklamu, zboží se nehodí k účelu, ke kterému se obvykle používá, zboží bylo dodáno ve špatném množství či velikosti, nebo zboží neodpovídá požadavkům právních předpisů.

Reklamaci lze uplatnit v kterékoli provozovně prodávající, kde je to možné, na adrese sídla prodávající nebo na e-mailu info@eriva.shop.

Reklamované zboží společně s jakýmkoliv dokladem o jeho nákupu, s Vašimi kontaktními údaji, popisem vady a zvoleným způsobem vyřízení reklamace zašlete na adresu:

Eriva.shop – REKLAMACE

 Na Kohoutě 803/13,

 40010 Ústí nad Labem,

tel. +420 601 341 713

Podle povahy vady může volit mezi nároky na bezplatné odstranění vady opravou, poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny, dodání nové věci bez vad nebo dodání nové součásti věci bez vady (je-li to úměrné povaze vady), nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz).

Vyskytne-li se vada na zboží do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na spotřebním zboží v době 24 měsíců od převzetí kupujícím, nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

O uplatnění reklamace bude kupujícímu vydáno potvrzení. Písemné potvrzení bude kupujícímu vydáno také při skončení reklamace. Z potvrzení bude zejména zřejmé, jaké zboží bylo kupujícím reklamováno, jakého data, jaký způsob reklamace kupující požadoval, jak byla reklamace vyřízena, jak dlouho vyřízení reklamace trvalo a v případě, že reklamace byla zamítnuta důvody pro její zamítnutí.

Reklamace bude prodávající vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud nebyla mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta delší lhůta. O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky prostřednictvím SMS.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.

Žádná položka