Reklamace

Informácie o reklamáciách tovaru

Eriva.shop

Nižšie uvedený text nie je súčasťou kúpnej zmluvy a má len informatívny charakter. Záväzná časť kúpnej zmluvy týkajúca sa práv z vadného plnenia je obsiahnutá v obchodných podmienkach dostupných na www.eriva.shop.

Tovar zakúpený v internetovom obchode Eriva.shop je možné reklamovať, ak má tovar pri prevzatí vady, t. j. najmä nemá vlastnosti, ktoré boli dohodnuté, alebo vlastnosti nezodpovedajú očakávaniam kupujúceho s ohľadom na povahu tovaru a reklamu, tovar sa nehodí na účel, na ktorý sa obvykle používa, tovar bol dodaný v nesprávnom množstve alebo veľkosti, alebo tovar nezodpovedá zákonným požiadavkám.

Reklamácie je možné podať v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho, ak je dostupná, v sídle predávajúceho alebo na e-mailovej adrese info@eriva.shop.

Reklamovaný tovar spolu s prípadným dokladom o kúpe, kontaktnými údajmi, popisom závady a zvoleným spôsobom vybavenia reklamácie zašlite na adresu:

Eriva.shop - REKLAMÁCIA

Na Kohoutě 803/13,

40010 Ústí nad Labem,

Česka republika

Tel. +420 601 341 713

Podľa povahy vady si môžete vybrať medzi nárokom na bezplatné odstránenie vady opravou, poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, dodaním novej veci bez vád alebo dodaním novej súčasti veci bez vád (ak je to primerané povahe vady) alebo odstúpením od zmluvy (vrátením peňazí).

Ak sa na tovare vyskytnú vady v lehote 12 mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia kupujúcim alebo v lehote používania uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v priloženom návode.

O vybavení reklamácie bude kupujúcemu vydané potvrdenie. Písomné potvrdenie bude kupujúcemu vydané aj na konci reklamácie. V potvrdení bude uvedené najmä to, aký tovar Kupujúci reklamoval, dátum reklamácie, spôsob reklamácie, ktorý Kupujúci požadoval, spôsob vybavenia reklamácie, doba vybavenia reklamácie a v prípade zamietnutia reklamácie aj dôvody zamietnutia.

Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli na dlhšej lehote. O vybavení reklamácie bude Kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky prostredníctvom SMS.

V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov.

Žiadna položka